Definició

És l’òrgan del Col·legi d’Arquitectes que s’encarrega d’exercir les funcions que d’acord amb la Llei li corresponen com a col·legi professional en l’àmbit de la mediació.


Finalitat

Fomentar i difondre la mediació com a mètode de resolució de conflictes, mitjançant la col·laboració entre el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i desenvolupar les següents funcions:

 1. Gestionar el registre de persones mediadores que hi estiguin col·legiades i comunicar-ne les altres i baixes al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
 2. Proposar al Centre de Mediació la persona mediadora quan les parts s’adrecin al col·legi professional.
 3. Dur a terme la formació específica i declarar la capacitació de les persones mediadores.
 4. Complir la funció deontològica i disciplinària respecte als col·legiats que exerceixen la mediació.
 5. Comunicar al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya les mesures adoptades com a conseqüència dels expedients disciplinaris oberts a persones mediadores.
 6. Col·laborar amb el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya en el foment i la difusió de la mediació.
 7.  Introduir, en l`àmbit de la formació especialitzada que duguin a terme, l’estudi de les tècniques de mediació, de negociació i de resolució alternativa de conflictes.
 8. Elaborar propostes i emetre els informes sobre els procediments de mediació que li demani el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
 9. Elaborar una memòria anual de les activitats del col·legi professional en l’àmbit de la mediació, que s’ha de trametre al Centre de Mediació de DretPrivat de Catalunya.
 10. Dur a terme formació de capacitació en matèria de violència en l’àmbit familiar, per tal de detectar i identificant situacions de risc, prestant una atenció especial a les que afectin persones en situació de dependència.
 11. Mantenir, durant el període de vigència del conveni amb el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, les reunions necessàries de seguiment i coordinació que s’estableixen conjuntament

La seva intervenció en l’àmbit de la mediació consisteix també en facilitar als interessats, ja siguin ciutadans, col·legiats en general o institucions, una relació de professionals que acreditin una experiència i/o formació prèvia com a MEDIADORS, establint llistats en funció de les diferents matèries i especialitats dels MEDIADORS d’aquest Centre.

Des del CENTRE DE MEDIACIÓ DEL COAC  es gestionen les peticions d’alta al Centre de Mediació en Dret Privat de la Generalitat de Catalunya, servei que no té cap cost.

Igualment, des del CENTRE DE MEDIACIÓ DEL COAC es deriven al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya els casos que sol·liciten mediació pels quals en la pròpia llista no hi ha professionals amb l’especialització adequada.


Mediadors

El arquitectes mediadors registrats com a mediadors de la Generalitat de Catalunya a través del COAC


Requisits per pertànyer a les llistes del Centre de Mediació del COAC

 1. Ser arquitecte col·legiat
 2. Disposar del títol de mediador
 3. Tenir assegurança RC
 4. Acreditar estar al corrent de la actualització formativa.
 5. Inscriure’s al CENTRE DE MEDIACIÓ DEL COAC
 6. Indicar especialitat en la que es prefereix treballar, llengües en les què es pot atendre correctament i preferència de zona geogràfica de treball si s’escau.
 7. Autoritzar la publicació de les dades professionals referents a la mediació amb la finalitat pròpia del CENTRE DE MEDIACIÓ DEL COAC
 8. Signar els documents d’adscripció i acceptar les condicions
 9. Atendre’s a les condicions deontològiques i disciplinàries del COAC i del CENTRE DE MEDIACIÓ DEL COAC
 10. Comunicar al CENTRE DE MEDIACIÓ DEL COAC les dades necessàries per al seguiment estadístic i institucional de tota l’activitat mediadora que els professionals duguin a terme.

Designació de mediadors

·         El CENTRE DE MEDIACIÓ DEL COAC proporciona als interessats la relació de professionals inscrits, amb especificació de les diferents matèries i especialitats.

·         El CENTRE DE MEDIACIÓ DEL COAC pot establir convenis i col·laboracions en virtut dels quals es facin nomenaments.


Formació contínua

El CENTRE DE MEDIACIÓ DEL COAC organitzarà o facilitarà la informació necessària per a que els seus inscrits puguin assolir almenys la formació mínima continuada prescriptiva segons normativa vigent.


Formació en pràctiques

El CENTRE DE MEDIACIÓ DEL COAC podrà arribar a acords amb altres centres o institucions per a la realització de pràctiques dels mediadors menys experimentats. 


Responsables de la gestió i funcionament

Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials, Forenses i Mediadors del COAC


Funcionament intern

El comitè de Mediació de l’AAEPFC s’encarrega de fer possible tots els serveis del CENTRE DE MEDIACIÓ DEL COAC


Qui pot demanar el servei del Centre de Mediació del COAC i què pot obtenir

Poden adreçar-se al Centre de Mediació:

1. Els usuaris de la mediació: tots els arquitectes i tot el públic en general.

Podran obtenir:              

 • Informació i orientació sobre la mediació com a sistema de resolució de conflictes
 • Informació i orientació sobre altres tasques en les que un mediador professional pot resultar d’ajuda
 • Relació de professionals inscrits
 • Derivació si s’escau al Servei de Mediació Professional del COAC
 •  Derivació si s’escau al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya

 2. Les Institucions: totes les Institucions, siguin públiques o privades

Podran obtenir:              

 • Col·laboració, convenis i acords en el marc de la Mediació i altres aplicacions que deriven de la professió mediadora.

3. Els arquitectes mediadors: aquells amb formació específica i homologada en Mediació Professional que estiguin col·legiats.

Podran obtenir:

 • Tràmit d’alta o baixa al Centre de Mediació de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya
 • Inscripció a les llistes del Centre de Mediació del COAC
 • Formació específica i continuada
 • Codi deontològic i disciplinari
 • Opció de lloguer d’espais per a l’exercici de la mediació en edificis del COAC sempre que n’hi hagi disponibilitat.
 • Utilització de la imatge corporativa del COAC per identificar-se com un mediador/a inscrit al mateix.
 • Custòdia de certificacions d’actes de mediació.
 • Expedició de certificacions d’actes de mediació dipositades.

Com es poden obtenir aquests serveis

Sol·licitant-los al CENTRE DE MEDIACIÓ DEL COAC, sigui presencialment o per via telemàtica


Lloc

Plaça Nova 5, Barcelona


Preus de les mediacions

-          Els preus de les mediacions professionals seran lliures i a convenir entre mediador i clients en la generalitat dels casos.

-          En casos públics el preu se cenyirà a allò que disposa la normativa vigent.