Definició

És l'organització que dins del COAC i sota la responsabilitat de l’AAEPFMC respon a les sol·licituds de serveis de mediació professional que s’adrecen al Col·legi com a entitat o al mateix SERVEI.


Finalitat

Donar servei a la societat en nom del Col·legi, i per tant, prioritzar en tot moment la qualitat i el seu bon nom, conduint els conflictes cap a la seva vessant positiva i de construcció de noves solucions a través de la mediació i les seves tècniques, especialment aquells en els que l’arquitecte com a professional pot aportar un valor afegit, sigui pel seu bagatge tècnic, científic i humanístic, la relació amb l’arquitectura, l’urbanisme i els béns immobles, o per la seva visió educada en gestió de situacions complexes.

 

Pretén ser el primer recurs en la resolució de conflictes:

 • que es generin entre arquitectes en el desenvolupament de la professió.
 • entre agents de l’edificació i usuaris, generats en l’àmbit de l’arquitectura, l’edificació, els béns immobles i les relacions entre veïns
 • entre totes les parts implicades en els processos de transformació urbanística i projectes urbans.

 

Així mateix, el SERVEI DE MEDIACIÓ PROFESSIONAL DE L'AAEPFMC té per finalitat assistir a la Justícia:

 • com a servei de mediació en els procediments que es derivin des de la via litigiosa, relacionats amb l’arquitectura, l’urbanisme, l’edificació, els béns immobles i l’ordenació del territori, en els quals sigui requerida la intervenció mediadora del COAC.
 • com a servei de mediació prioritari alternatiu a la via litigiosa abans que calgui la derivació formal per part del jutge, en els mateixos camps que en els casos derivats, quan sigui requerida la intervenció del COAC.
 • en la potenciació de la mediació com a mitjà alternatiu als processos contenciosos-administratius

 

La vocació del SERVEI DE MEDIACIÓ PROFESSIONAL DE L'AAEPFMC és donar el millor servei possible, per la qual cosa, quan les situacions plantejades ho requereixin, formarà equips de treball amb mediadors dels perfils més ajustats als casos a tractar, per tal de poder donar la resposta adequada davant situacions complexes.


Responsables de la gestió i funcionament

Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials, Forenses i Mediadors del COAC


Funcionament intern

El comitè de Mediació de l’AAEPFC s’encarregarà de la coordinació del SERVEI.


Mediadors

El arquitectes mediadors registrats com a mediadors de la Generalitat de Catalunya a través del COAC que voluntàriament s’adscriguin a aquest SERVEI, i es mantinguin al corrent de les seves obligacions amb el COAC i compromisos propis del SERVEI.


Requisits per pertànyer a les llistes del Servei de Mediació de l'AAEPFMC

 1. Ser arquitecte col·legiat i estar al corrent de pagament amb el COAC
 2. Disposar del títol de mediador amb un mínim de formació inicial homologada de 180 h
 3. Tenir assegurança RC
 4. Acreditar estar al corrent de la actualització formativa i superar amb èxit la formació pròpia i específica que determini el SERVEI DE MEDIACIÓ per als seus professionals
 5. Estar inscrit al CENTRE DE MEDIACIÓ DEL COAC i complir-ne les condicions.
 6. Autoritzar la publicació de les dades professionals referents a la mediació amb la finalitat pròpia del SERVEI DE MEDIACIÓ PROFESSIONAL DEL COAC
 7. Signar els documents d’adscripció i acceptar les condicions
 8. Atendre’s a les condicions deontològiques i disciplinàries del COAC, del CENTRE DE MEDIACIÓ DEL COAC i del SERVEI DE MEDIACIÓ PROFESSIONAL DEL COAC
 9. Estar lliure de qualsevol tipus de falta deontològica, o haver-ne complert la sanció.
 10. Seguir les normes de funcionament, comunicació de dades, terminis, qualitat, procediments, codi ètic específic, i altres pròpies del SERVEI

Designació de mediadors

El SERVEI DE MEDIACIÓ PROFESSIONAL DEL COAC designa en la generalitat dels casos el/s mediador/s amb un criteri principal: 

Designar el millor mediador possible per al cas concret.

Els criteris que ajuden a establir quin és el millor mediador possible sorgeixen de la combinació de les següents consideracions: 

 • L’adequació al cas, tenint en compte l’especialitat en mediació, formació més enllà de les 180 hores i estudis complementaris, experiència en mediació acreditada, disponibilitat geogràfica segons els partits judicials en què ha declarat estar en condicions de treballar, llengües necessàries per atendre’l.
 • L’adequació al cas, tenint també en compte l'especialitat professional en l'arquitectura, la seva acreditació en formació i experiència en els camps de l'arquitectura relacionats amb l'assumpte a mediar.
 • Entre aquells candidats en igualtat de condicions, l'ordre de llista.

La designació d’un mediador concret es pot fer també per petició expressa dels clients.

La gestió del SERVEI buscarà l’equilibri de número d’encàrrecs entre els professionals inscrits.

Es consideraran equivalents a nivell de vegades designades els encàrrecs segons quadre tarifari propi del SERVEI i els que hagin d’atendre’s a preus públics. Tanmateix, sempre que sigui possible, des de la gestió del SERVEI es buscarà l’equilibri en el repartiment d’uns i altres.

El SERVEI DE MEDIACIÓ PROFESSIONAL DEL COAC pot establir convenis i col·laboracions en virtut dels quals es facin nomenaments.

Els mediadors inscrits al SERVEI poden aportar els seus encàrrecs de mediació rebuts com a encàrrec professional particular. En aquest cas, els podran atendre ells mateixos, utilitzar l’estructura del SERVEI, base de dades, imatge i acreditació. S’hauran d’atendre a totes les condicions del SERVEI, fins i tot pel que fa a preus i terminis. L’única diferència que comportarà serà que no perdran el torn a la llista i aquests encàrrecs no formaran part del còmput de feina a equilibrar respecte la resta de mediadors inscrits.

Els mediadors del SERVEI DE MEDIACIÓ PROFESSIONAL DEL COAC podran atendre en espais fora dels edificis del Coac si tenen la conformitat del client, sempre que amb anterioritat al seu ús hagin estat acceptats com a aptes pel SERVEI. Han de tenir característiques de qualitat del lloc i adequació al treball almenys iguals o superiors a les que s’ofereixen al Col.legi, o ser l’única solució tècnicament raonable per l’accés dels clients en algun cas concret.

Els mediadors que incompleixin les condicions del SERVEI no podran ser designats per a atendre encàrrecs, almenys fins que tornin a oferir plena garantia de compliment.


Formació contínua

El CENTRE DE MEDIACIÓ DEL COAC organitzarà o facilitarà la formació necessària per a que els seus inscrits assoleixin l’excel·lència professional que ha d’oferir el SERVEI.


Formació en pràctiques

Els mediadors del SERVEI tenen el deure de comediació amb mediadors arquitectes principiants quan s’escaigui, amb repartiment dels honoraris en funció de l’experiència que va adquirint el principiant, i que es tabularà de forma específica.


Qui pot demanar el servei del Servei de Mediació de l'AAEPFMC i què pot obtenir

-   Els usuaris de la MEDIACIÓ

Poden adreçar-se al SERVEI DE MEDIACIÓ PROFESSIONAL DEL COAC tots els arquitectes i tot el públic en general.

Podran obtenir:              

 • Sessió informativa si no l’han rebut des del CENTRE DE MEDIACIÓ DEL COAC
 • Primera valoració del cas i garantia de designació dels professionals més adequats.
 • Servei de mediació en la vessant que s’escaigui.
 • Enquesta de satisfacció i seguiment del cas.

-   Les Institucions

Totes les institucions, siguin públiques o privades

Podran obtenir:              

 • El servei derivat de la col·laboració, convenis i acords en el marc de la Mediació i altres aplicacions que deriven de la professió mediadora.
 • Sessió informativa als seus representants.
 • Primera valoració del cas i garantia de designació dels professionals més adequats.
 • Servei de mediació en la vessant que s’escaigui.
 • Enquesta de satisfacció i seguiment del cas.

 

-    Els arquitectes mediadors

 Aquells amb formació específica i homologada en Mediació Professional que estiguin col·legiats.

Podran obtenir:

 • Inscripció a les llistes del SERVEI DE MEDIACIÓ PROFESSIONAL DEL COAC
 • Designació per al desenvolupament de tasques mediadores requerides al Servei.
 • Marc sinònim de qualitat i dignitat professional en el qual poder atendre els propis casos
 • Formació específica per als mediadors del Servei
 • Codi deontològic, ètic i disciplinari propi del Servei
 • Espais per a l’exercici de la mediació en edificis del COAC.
 • Utilització de la imatge corporativa del COAC per identificar-se com un mediador/a del Servei en els casos que atenguin dins el marc del Servei.
 • Suport tècnic.
 • Comediació amb mediadors experimentats i observadors qualificats
 • Models de documents actualitzats
 • Plataforma d’intercanvi col.laboratiu entre mediadors
 • Consultoria tècnica
 • Suport jurídic
 • Control de qualitat i avaluació periòdica
 • Terminis fixats per realització de tasques
 • Honoraris establerts des del SERVEI
 • Comediació amb altres professionals, siguin arquitectes o no, amb decisió conjunta del mediador i el Servei o segons el criteri del propi Servei.
 • Publicació de les dades a Internet com a mediadors del Servei.

Com es poden obtenir aquests serveis

Sol·licitant-los al SERVEI DE MEDIACIÓ PROFESSIONAL DEL COAC, sigui presencialment o per via telemàtica en el cas dels usuaris.

Sol·licitant-los presencialment al SERVEI o a l’AAEPFC en el cas dels mediadors professionals.


Lloc

Plaça Nova 5, Barcelona


Preus de les mediacions

El preu base de les mediacions no sotmeses a justícia gratuïta és de 180 €/hora IVA no inclòs a repartir entre les parts. 

En casos de dificultat excepcional el SERVEI negociarà la tarifa adient.

En casos de justícia gratuïta el preu se cenyirà a allò que disposa la normativa vigent.