El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya


El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya és una institució que compta amb una trajectòria de més de vuitanta anys, durant els quals s'ha consolidat en la nostra societat com a referent d'arquitectura amb prestigi a nivell nacional i internacional.

 

La missió del Col·legi és defensar el valor social de l'arquitectura i l'urbanisme envers la societat i en representació dels arquitectes. Per tal d'aconseguir-ho, les principals atribucions que té són:

 

Vetllar per la qualitat arquitectònica.
Donar servei als arquitectes col·legiats.
Defensar, representar i promoure el treball dels arquitectes.
Difondre l'arquitectura socialment i culturalment.
 

El Col·legi té prop de 10.000 arquitectes col·legiats a tot el territori català i s’organitza en cinc demarcacions -Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Ebre-, i un seguit de seus i delegacions per tal d'atendre els col·legiats en un àmbit més proper.


 
El Col·legi va signar conveni amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a través del Centre de Mediació de Dret Privat de la Generalitat, el 10 d'abril de 2015.
 
El Col·legi d’Arquitectes gestiona el registre de persones mediadores que hi estan col·legiades i en comunica les altes i baixes al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya; i proposa al Centre de Mediació la persona mediadora quan les parts s’adrecen a aquest col·legi professional. A més, el COAC també duu a terme formació específica, introduint l’estudi de les tècniques de mediació, de negociació i de resolució alternativa de conflictes. 

 

Veure més informació

Veure conveni


L'Agrupació dels Arquitectes Experts Pericials, Forenses i Mediadors del COAC


L'Agrupació és l'organització del Col.legi d'Arquitectes de Catalunya que aglutina els arquitectes experts, dedicats a activitats pericials i forenses col.legiats, i també els mediadors. 

En essència, agrupa aquells arquitectes que desenvolupen la seva activitat professional al voltant del conflicte.

 

Té com a objectius:

- Atendre el funcionament de les llistes de pèrits judicials que elabora el Col.legi d'Arquitectes.

- Representar al Col·legi, per delegació del Degà, davant de l’Administració de Justícia, altres Col·legis i entitats interessades en tot el que faci referència a l’activitat pericial pública, privada i forense.

- Organitzar formació d'especialització dels Arquitectes en matèries, col·laborant, si fa el cas, amb la Universitat, la Magistratura i altres entitats públiques o privades.

-  Vetllar pel correcte comportament dels associats en ordre al compliment de les obligacions professionals i col·legials i, en el seu cas, posar en coneixement de la Junta de Govern del Col·legi les actuacions dels mateixos.

- Proposar a la Junta de Govern del Col·legi els barems mínims exigibles per a formar part de l'Agrupació, i per a incorporar-se l'Agrupació la llista de perits forenses.


 


L'Agrupació té també com a objectiu organitzar la formació i la gestió de les necessitats dels arquitectes mediadors del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. 

Ofereix orientació al públic en general sobre la mediació i com beneficiar-se'n per resoldre de manera òptima els seus conflictes. 

Veure més informació