RESOLUCIÓ DEL CONCURS

Gener 2017

El dia 16 de gener de 2017, el conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, l'Hoble. Sr. Carles Mundó, va entregar els premis del Concurs de cartells i Díptics sobre la mediació al Col·legi d'Arquitectes. 

Els treballs escollits van ser els següents:

1r PREMI:  FILS

Autors:  Pere Bosch Barrera, arquitecte, i Mònica Ramos Batet, dissenyadora gràfica


1r ACCÈSSIT:  VERDICT

Autor:  Jordi Pruna Farrés, arquitecte


2on ACCÈSSIT:  LEX.IM

Auto: Sandra Izquierdo Moreno, centre EMAD La Garriga

 

MEDIACIÓ - Sandra Izquierdo.jpg

CONVOCATÒRIA I BASES DEL CONCURS

Gener 2016

INTRODUCCIÓ

 Els grups de treball denominats Punts Neutres per la Promoció de la Mediació (PNPM), formats per equips multidisciplinaris, amb la participació de l’administració, jutges, mediadors, advocats, psicòlegs, arquitectes, secretaris judicials i professors universitaris entre altres professions involucrades organitzen El Dia Europeu de la Mediació.

Aquest any l’Agrupació d’Arquitectes Experts, Pericials, Forenses i Mediadors (AAEPFMC) com a agrupació del  Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), amb motiu de la primera promoció d’Arquitectes Mediadors, s’ha incorporat al PNPM de Catalunya com a Entitat Organitzadora dels actes del Dia Europeu de la Mediació.

L’AAEPFMC, en base al seu projecte de promoció de la mediació, i com a Agrupació del COAC, presenta  el proper 21 de gener, Dia Europeu de la Mediació 2016, les BASES DE CONVOCATORIA del I CONCURS DE CARTELLS I DÍPTICS, amb l’objectiu d’obtenir material per a la difusió de la mediació durant l’any 2017. Els premis del concurs s’entregaran durant la celebració del Dia Europeu de la Mediació de 2017.

El material gràfic que es planteja per aquest concurs consisteix en la creació d’un cartell i un díptic que permetin explicar què és la mediació de manera visual i aconseguir transmetre a la societat, el missatge que conté el lema del Dia Europeu de la Mediació  - “ Per una societat millor, mediació”- .

 l concurs distingeix dues categories,  una destinada a professionals i públic adult en general i una segonapensada per a estudiants d’ESO i Batxillerat.

El temps de treball del concurs s’estén al llarg dels mesos del 2016 per tal d’arribar a diferents col·lectius, tant professionals com centres de formació, divulgació de la cultura, i instituts de secundària i batxillerat.

Es pretén que, treballant al voltant de la creació gràfica, es faci de la mediació un motiu de pensament i reflexió. El grafisme ha de ser el resultat final d’un procés de maduració i reconeixement de la mediació com a mitjà prioritari a l’hora d’afrontar els conflictes de forma constructiva i, en conseqüència, bastir una societat sana i responsable d’ella mateixa.

El resultat d’aquest treball, personal i gràfic, ha de servir per donar a conèixer tant  la mediació com  la mediació tècnica especialitzada a la societat en general.

 L’AAEPFMC té la voluntat d’assessorar les institucions que ho demanin per tal de facilitar la comprensió de la mediació i l’assoliment del resultat.

 Amb aquesta finalitat es presenten les bases del Concurs.

BASES DEL CONCURS DE CARTELLS I DÍPTICS PER AL DIA EUROPEU DE LA MEDIACIÓ 2017:

Aquest concurs està organitzat per l’AAEPFMC, que pertany al COAC, i agrupa els arquitectes mediadors col·legiats.

Primera.- Participants:
 

Podran participar en el concurs sota dues categories tots aquells interessats en el mateix, qualsevulla que sigui la seva nacionalitat.

La participació podrà ser individual o en equip.  

 No hi ha límit pel que fa a la presentació d'obres per un mateix participant.

 Les categories són :

 Categoria A.- Destinada al públic major d’edat en general, i especialment a arquitectes, estudiants d’arquitectura, i d’altres professionals o estudiants,  relacionats amb el camp del disseny i la imatge. L’acreditació de pertànyer a aquest sector de públic no comporta avantatge per si mateixa de cara a aquest concurs, més enllà de facilitar l’obtenció d’un resultat gràfic que compleixi amb els requeriments de qualitat i format necessaris.

Optar a aquesta categoria comporta la presentació d’un cartell i un díptic, que guardin coherència de disseny entre ells. El material guanyador d’aquesta categoria serà la imatge de difusió de la mediació l’any 2017

 Categoria B.- Estudiants d’ESO i batxillerat.

Participar a la categoria B comporta la presentació d’un cartell destinat a la difusió de la mediació a nivell escolar.

 Incompatibilitats: No podran presentar-se al premi:

 •  -Membres de la Junta de Govern del COAC o de la Junta Directiva de l’AAEPFMC.
 • -Membres del jurat.
 • -Membres de la comissió organitzadora del concurs.
 • -Empleats,  persones que siguin col·laboradors habituals o associats dels membres del jurat.
 • -Persones amb  parentiu  amb els  membres del jurat,  fins a segon grau de consanguinitat o afinitat.

Segona.- Tema, característiques tècniques i retolació.

A.-Tema: Donar a conèixer la mediació a la societat .

Les  obres hauran de tenir com a tema la promoció de la mediació.

 Han de contenir el lema “Per a una societat millor , mediació”.

Els treballs han de ser originals i inèdits, i no poden haver estat presentats en altres concursos i o premis.

 Els treballs no han de suposar en tot o en part, còpia o plagi d'obres publicades pròpies o d'altres artistes, professionals, etc.

Els participants eximeixen a l'organització del concurs de qualsevol responsabilitat derivada d'un plagi o de qualsevol transgressió de la legislació vigent en què pogués incórrer algun dels participants.

 
B.- Característiques tècniques:

Els treballs seran de concepció i tècniques lliures, sempre que sigui possible la seva reproducció.

Els cartells i díptics s'han de presentar en suport digital (format PDF) i en suport paper.

CATEGORIA A

FORMAT CARTELLS:

 El  format de disseny de cartells  s'ha d'ajustar perquè es puguin reproduir en vertical i amb una mida màxima de 90 cm. x 120 cm., tenint en compte que s'ha de reservar un espai per a la inclusió del logotip dels organitzadors, i si s’escau codi QR,  que aniran en una tira de 45x5 sobre fons blanc, en horitzontal o vertical.

FORMAT DíPTICS

 Podran ser en un dels següents formats:

 1.  Mida:  A5 (14,8cm x 21cm )plegat per la meitat
 2. Mida: 41cm x 9,5 cm plegat per la meitat.

 Els autors guanyadors hauran d’aportar posteriorment en suport magnètic  tots els fitxers necessaris per a la correcta reproducció del material gràfic, tant el cartell com el díptic. Tots dos documents han d’estar generats a un mínim 400 píxels/polzada en format CMYK o quadricromia.

La no aportació de la documentació necessària per a la correcta impressió donarà origen a la desqualificació.

CATEGORIA B

 FORMAT CARTELLS:

 Elformat de disseny de cartellss'ha d'ajustar perquè es puguin reproduir en vertical i amb una mida màxima de 90 cm. x 120 cm., tenint en compte que s'ha de reservar un espai per a la inclusió del logotip dels organitzadors, i si s’escau codi QR, que aniran en una tira de 45x5 sobre fons blanc, en horitzontal o vertical.

 En el cas de la categoria B s’acceptaran treballs en formats corrents d’imatge (pdf, jpg), sense que sigui obligatori el format CMYK, sempre que es pugui accedir a l’obra original. Tanmateix es recomana que quan s’informatitzi (escaneig, generació informàtica d’imatges), es respecti sempre un mínim de 300 píxels/polzada, essent preferible la generació a 400 píxels/polzada.

 El motiu d’aquesta major tolerància que en la categoria A és la possible dificultat del públic estudiant a l’accés a programes i mitjans informàtics especialitzats.

 C.-Retolació:

CATEGORIA A

 A part de la llegenda "Per a una societat millor, mediació", es reservaran espais per a text complementari segons les següents indicacions:

 1)      En el cartell s’hi ha de poder situar un rectangle de superfície corresponent al 20% de la superfície total, en el qual s’hi pugui afegir un text complementari. Aquest text, pot quedar superposat al fons de l’obra però cal que resulti perfectament llegible.  

 2)      En el díptic (que te quatre cares útils) s’haurà de reservar un mínim del 65 % de la seva superfície a les cares interiors, de manera s’hi pugui incloure un text de contingut variable, que ha de resultar perfectament llegible. L’interlineat del text no computa en el 65% de superfície de reserva.   

Tant el  treball del cartell com el del díptic hauran d’especificar la tipografia utilitzada en el  títol, subtítol i text, i també aquella que l’autor/s consideri que convé utilitzar en els escrits que s’hi afegeixin. En cas de tipografia de creació pròpia caldrà adjuntar arxiu amb tots els caràcters i cedir-ne a l’AAEPFMC el dret d’utilització.

 CATEGORIA B

 L’autor/s pot indicar (sense ser obligat en aquesta categoria) quina tipografia considera adient utilitzar en el text que s’introdueixi al cartell, i pot proposar-ne una de pròpia. En aquest cas, cal que adjunti l’arxiu amb tots els caràcters i en cedeixi el dret d’utilització a l’AAEPFMC.

 Tercera-  Entrega

 El contingut de l’entrega anirà dins un sobre,  on al davant s’ha de posar el pseudònim, títol del concurs i la categoria a la qual s’opta.

 El contingut de cadascun dels sobres, segons la categoria serà el següent:

 CATEGORIA A:

 1. Díptic imprès a mida real.
 2. Cartell escalat, imprès en un full A3
 3. Format digital .PDF en un CD
 4. Dins un sobre tancat amb pseudònim i la categoria escrits a la cara frontal, cal presentar: Nom, telèfon, correu electrònic, adreça postal, professió, en cas de ser estudiants especificar de quina Escola , Universitat, etc. (De la persona o equip autor del treball)

CATEGORIA B

 1. Cartell escalat , imprès en un full A3
 2. Format digital .PDF en un CD
 3. Dins un sobre tancat amb pseudònim i la categoria escrits a la cara frontal, cal presentar: Nom, telèfon, correu electrònic, adreça postal personals. Si es treballa el concurs a través d’un institut, centre educatiu, formatiu, cultural, escola o similar, cal indicar també el nom del centre, la localitat i el curs al qual pertany el concursant, així com el tutor d’estudis en cas d’haver-n’hi.

 Objectiu del pseudònim:

 En totes dues categories, el pseudònim s’utilitzarà per a mantenir l’anonimat, per tant substituirà el nom a tots els documents i suports. Cal garantir l’anonimat fins al veredicte del jurat, ja que el contrari és causa d’exclusió.

 Caldrà vigilar que al suport informàtic no apareguinom, així com tampoc al  CD; (recordem que a vegades a propietats o altres llocs apareix el nom del PC).

 Després del veredicte en el que es faran públics els pseudònims guanyadorss’obriran els sobres amb les dades dels participants en acte públic.

 

 Quarta.- Presentació.

El termini per a la recepció de les obres finalitzarà el dia 16 de novembre de 2016  les 15'00 hores.

Els treballs es presentaran a la Secretaria d’Agrupacions de COAC , Plaça Nova n. 5, 08002 de Barcelona, de manera presencial o bé es podran enviar per correu certificat o missatgeria, sempre que el mitjà garanteixi l’anonimat i quedi constància de dia i hora d’enviament, que ha de respectar el termini.

 En cas que el treball s’enviï per correu o missatgeria, cal enviar un correu electrònic a concursmediació@coac.net en el qual s’adjunti el resguard d’enviament i es demostri que s’ha lliurat en temps. El correu electrònic s’ha d’enviar des d’una adreça no identificable amb el nom real del participant, i ha de mantenir sempre la identificació únicament a través del lema. 

Els convocants esperaran la proposta sempre que arribi dins dels 10 dies següents a l’acabament, si no, no s’acceptarà.

 El fet de no respectar aquestes normes pot comportar la desqualificació de la proposta.

 

Cinquena .- Jurat.

A.- El jurat estarà format per:

 • -          Un representant de la Generalitat de Catalunya.
 • -          El Degà del COAC o la persona en qui delegui.
 • -          Un representant del Punt Neutre per a la Difusió de la Mediació.
 • -          Un representant de l’AAEPFMC.
 • -          Una persona acreditada del mon de la publicitat i les relacions públiques.

B.- La decisió del jurat serà, en tot cas, inapel·lable.

C.- La data del veredicte del jurat i de l’acte d’apertura de sobres  es farà pública a la web http://www.arquitectesmediadors.cat/ entre el 16 i el 30 de novembre de 2016.

 L’acte d’entrega de premis, es durà a terme, el dia de celebració del Dia Europeu de la Mediació 2017.

 

Sisena- Criteris d’elecció dels guanyadors.

 Els criteris per a la selecció dels treballs seran, amb igualtat d’importància:

 •  Comprensibilitat del missatge
 •  Transmissió dels valors de la mediació
 • Efectivitat publicitària
 • Originalitat de la proposta
 • Bondat compositiva i estètica
 • Facilitat de reproducció i adaptabilitat dels formats als diferents missatges que es vulguin transmetre, així com la major possibilitat de basar en la proposta la generació de nou material gràfic, visual i publicitari, sempre relacionat amb la promoció de la mediació.

Serà un valor afegit, però no determinant, que el treball reflecteixi els valors que comparteixen la mediació i l’arquitectura, o allò que aporta la mediació tècnica a la societat.

 

Setena .- Treballs premiats i signatura. 

 A.- Treballs premiats:

Els treballs seleccionats i no guanyadors podran ser exposats, llevat manifestació en contra del seu autor que haurà de constar al full on es recullen les dades personals  de la proposta dins el sobre corresponent.

Els guanyadors cedeixen els drets segons la legislació vigent sobre el seu treball i les tipografies a l’AAEPFMC.

Els treballs premiats i guardonats amb accèssit quedaran en propietat de l’AAEPFMC,  i podran ser reproduït per fer l'ús promocional que s’estimi convenient, així com l’adaptació a nou material si s’escau.

Al mateix temps, l’AAEPFMC  quedarà facultat per cedir total o parcialment els drets sobre els treballs premiats o guardonats amb accèssit a altres institucions relacionades amb la mediació.

L'organització del Concurs queda facultada per introduir i/o suggerir alguna modificació al cartell premiat si existís alguna dificultat tècnica per a la seva impressió, per garantir el ple assoliment dels objectius, o per a introduir algun text o logotip que no figuri inicialment en aquestes bases.

 B.- Signatura:

 Tant en la categoria A com la B, l’autor/s podrà fer constar la seva signatura artística al cartell, un cop resolt el concurs.

 En la categoria B es podrà fer constar també la referència al centre educatiu, formatiu, cultural o escola al qual pertanyi i a través del qual treballi el concurs , un cop resolt el concurs.

 Vuitena.- Premi

 Categoria A:

 •  Un primer premi, el guanyador, dotat amb 1.500€ i la utilització del cartell i díptic com a imatge de promoció de la mediació durant, almenys, 2017.
 •  Dos accèssits dotats amb 300 € cadascun.

L'import de la dotació econòmica d’aquests premis està subjecte als impostos o retencions vigents segons Llei, excepte d'exempció concedida per l'òrgan competent de l'Administració Tributària.

 Categoria B

 • Un primer premi, el guanyador, dotat amb un val de 150€  per a gastar a la Cooperativa d’Arquitectes Jordi Capell, entrades per a quatre persones per a visitar un edifici emblemàtic de l’arquitectura catalana, i un lot de llibres.   
 •  Dos accèssits dotats amb un lot de llibres cadascun.

 En totes dues categories, en cas de no haver-hi cap treball que a consideració del jurat compleixi amb els requisits de qualitat esperats, el premi pot quedar desert.

 Els premis són a càrrec de l’AAEPFMC, i també és l’AAEPFMC qui s’encarregarà de fer-los arribar als premiats.

 Novena.- Normes finals.

A.- El fet de participar en el concurs implica el coneixement i acceptació per tots els concursants de les presents bases, motiu pel qual no podran impugnar-les una vegada formalitzada la presentació. Davant possibles dubtes en la interpretació de les mateixes prevaldrà el criteri de l'organitzador.

B.- Tant l’AAEPFMC com a organitzadora directa del concurs, com l’entitat a la qual pertany, el COAC, queden facultades per a la suspensió del concurs per motius de força major.

C.- L'organització es reserva el dret a modificar aquestes bases per causes alienes que impliquin una modificació d'alguns dels elements estructurals que afectin a la mateixa.
D.- E
ls organitzadors tenen la potestat d’interpretar les bases

 E.- PROPIETAT INTEL.LECTUAL

Les fotos i tot el material gràfic entregat caldrà que siguin lliures de drets d’autor. Els autors conservaran la propietat intel·lectual dels treballs presentats. Els concursants cediran a l’AAEPFMC, els drets d’explotació que corresponguin a fi de la publicitat del Premi i els seus resultats, com ara la publicació , exposició i us promocional de les propostes premiades i finalistes. En el seu moment es demanarà la informació corresponent en format informàtic per a aquesta finalitat.

Els participants pel simple fet de presentar-se declaren l’acceptació de les presents bases, així com de les decisions finals del jurat. La participació en el concurs implica també la cessió de les dades personals dels concursants per a l’emissió d’informació i publicitat.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,  les dades dels inscrits formaran part d’un fitxer automatitzat propietat de l’AAEPFMC amb la finalitat de promoció i difusió de les nostres activitats i serveis. Així mateix s'informa sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per la qual cosa caldrà dirigir l’ esmentada petició en els termes i condicions que estableix la llei a l’adreça de correu electrònic,  aaepfc@coac.net.

 

 

 A Barcelona, Dia Europeu de la Mediació 2016